افـزایش قیمـت محصولات پروتئینی ناشـی از افـزایش قیمـت نهاده های دام و تیور از جمله علوفه و انواع خوراک دام، داروهـای دامی، بالابودن هزینه های بسته بندی، حمـل و نقـل، معضـل مربوط به یارانه نهاده های دامی، نیروی کـار و در کـل تـورم بوده است که تا حدودی نیز موجب کاهش مصـرف محصولات پروتئینی به ویژه در میان قشر کم درآمد جامعه به دلیـل عـدم تـوان خرید با توجه به قیمت بالای آن شده است. با توجه بـه آمـار بودجه خانوار، سهم محصولات پروتئینی از هزینه خوراکی و مصـرف ســرانه در جوامــع شــهری و روســتایی در کلیــه طبقه ها کاهش داشته. یکی از پیامدهای کاهش مصرف نیز باالطبع کاهش جذب اقـلام و نیازهـای اساسـی بـدن کـه از طریق مصرف محصولات پروتئینی تامین می شـوند، بـه خصـوص در اقشار کم درآمد و آسیب پذیر بوده که با توجه به مصرف پایین محصولات پروتئینی موجب واردآمدن زیانهای پزشکی به این افـراد شده است. در نتیجه در جهت بهبـود وضـعیت تغذیـه مـردم، می باید مصرف محصولات پروتئینی در میان مصرف کنندگان افزایش یافته که با توجه به مقدار فعلی تولیـد، بخشـی از آن بایـد از محل واردات و یا با افزایش مقدار تولید داخلی تامین گردد.

سامانه یخچال با بررسی و مطالعه نظام توزیع محصولات پروتئینی کشور و شناسایی چالش های موجود در آن، توانست با راه اندازی استارت آپ در حوزه توزیع محصولات پروتئینی اعم از انواع گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آن، خدمات خود را نظیر توزیع گوشت تنظیم بازار به طور مستقیم به همشهریان عزیز تهرانی و همچنین سایر اقلام مورد نیاز خانوار در حوزه محصولات پروتئینی با قیمت  و کیفیت مناسب، ارائه نماید.

امید است با لطف و عنایت پروردگار و همت و تلاش تیم منسجم سامانه یخچال این امر مهم در سرار کشور عزیزمان ایران گسترش یافته تا تمام مردم عزیز از خدمات این سامانه بهره مند گردند.

اهداف یخچال:

  • عرضه مستقیم محصولات پروتئینی به مصرف کنندگان اصلی
  • حذف واسطه های غیر ضرور از شبکه نظام توزیع محصولات پروتئینی
  • عرضه مستقیم گوشت تنظیم بازار به همشهریان تهرانی
  • توزیع محصول به صورت بسته بندی شده با تایید دام پزشک
  • استفاده از بسته بندی گیاهی تجدید پذیر و سازگار با محیط زیست