درباره ما

افـزایش قیمـت محصولات پروتئینی ناشـی از افـزایش قیمـت نهاده هاي دام و تیور از جمله علوفه و انواع خوراك دام، داروهـاي دامی، بالابودن هزینه هاي بسته بندي باعث به وجود آمدن یخچال شده تا چاره این چالش ها شود

افـزایش قیمـت محصولات پروتئینی ناشـی از افـزایش قیمـت نهاده های دام و تیور از جمله علوفه و انواع خوراک دام، داروهـای دامی، بالابودن هزینه های بسته بندی، حمـل و نقـل، معضـل مربوط به یارانه نهاده های دامی، نیروی کـار و در کـل تـورم بوده است که تا حدودی نیز موجب کاهش مصـرف محصولات پروتئینی به ویژه در میان اقشار کم درآمد جامعه به دلیـل عـدم تـوان خرید با توجه به قیمت بالای آن شده است. با توجه بـه آمـار بودجه خانوار، سهم محصولات پروتئینی از هزینه خوراکی و مصـرف ســرانه در جوامــع شــهری و روســتایی در کلیــه دهــک هــا (به استثنای دهک دهم روستایی) کاهش داشته اما این امر در دهک های درآمدی پایین(نسبت به سایر دهکها) با کـاهش بیشتری در سالهای اخیر مواجه بوده و درنتیجه وزنه اهمیتی مصــرف محصولات پروتئینی در میــان شهرنشــینان بیشــتر از روستانشینان بوده است. یکی از پیامدهای کاهش مصرف نیز باالطبع کاهش جذب اقـلام و نیازهـای اساسـی بـدن کـه از طریق مصرف محصولات پروتئینی تامین می شـوند، بـه خصـوص در اقشار کم درآمد و آسیب پذیر بوده که با توجه به مصرف پایین محصولات پروتئینی موجب واردآمدن زیانهای پزشکی به این افـراد شده است. در نتیجه در جهت بهبـود وضـعیت تغذیـه مـردم، می باید مصرف محصولات پروتئینی در میان مصرف کنندگان افزایش یافته که با توجه به مقدار فعلی تولیـد، بخشـی از آن بایـد از محل واردات و یا با افزایش مقدار تولید داخلی تامین گردد.لذا سامانه یخچال در نظر دارد محصولات پروتئینی به صورت بسته بندی با قیمت مناسب همچنین محصولات سوپر مارکتی و میوه وتربار را به مشتریان خود عرضه نماید.محدوده فعالیت سامانه مناطق 22 گانه شهر تهران میباشد.

اهداف یخچال:

  • عرضه مستقیم محصولات پروتئینی، سوپرمارکتی و ترباری به مصرف کنندگان اصلی
  •  حذف واسطه های غیر ضرور از شبکه نظام توزیع محصولات پروتئینی
  •  عرضه مستقیم گوشت تنظیم بازار به همشهریان تهرانی